Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

04/04/2023 13:00 GMT+7

   I. Giấy mời
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
2. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
4. Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
   II. Báo cáo
6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 (File tải về) .
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (File tải về) .
9. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (File tải về) .
10. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán (File tải về) , báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2022 đã được kiểm toán (File tải về) .
11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 (File tải về) .
12. Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (File tải về) .
   III. Tờ trình
13. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (File tải về) .
14. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (File tải về).
15. Tờ trình thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (File tải về) .
16. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 (File tải về) .
17. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (File tải về) .
18. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (File tải về) .
19. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (File tải về) .
20. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 (File tải về) .
21. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022; dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (File tải về) .
   IV. Dự thảo
22. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
23. Phiếu biểu quyết ; Thẻ biểu quyết (File tải về) .
24. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File tải về) .
25. Phiếu đặt câu hỏi (File tải về) .
   V. Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết
26. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (File tải về) .
27. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (File tải về) .