Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

18/05/2017 09:35 GMT+7

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 HN CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 (File tải về)