Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020

03/07/2020 10:47 GMT+7

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp

     Đến tham dự Đại hội, về phía các Sở ngành Thành phố có Ông Phùng Văn Lâm  - Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có Bà Hoàng Thị Thủy - Kiểm soát viên Công ty và lãnh đạo các phòng chức năng. Về phía Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có Ông Tạ Kỳ Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty,  các ông bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty cùng các quý cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.
     Đại hội nghe Ông Dương Quốc Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Công ty năm 2019, Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ Công ty.
     Các cổ đông dự đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 
 
     Theo chương trình, Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
     Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và thông qua nội dung các tờ trình: Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2015-2019, kế hoạch 2020-2025; Tờ trình thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài  chính năm 2020; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
 
 
     Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông năm của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.
    Với những thành quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ 2015-2020, bằng nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao, giữ vững sự ổn định của Công ty trong mọi mặt hoạt động.