Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Khu vực cấp nước Khu vực cấp nước
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

14/03/2018 10:22 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán (file tải về).
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2017 đã được kiểm toán (file tải về).