Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

14/03/2018 10:22 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán (file tải về).
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2017 đã được kiểm toán (file tải về).