Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng
Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử
Đồng hồ Scada Đồng hồ Scada
Quản lý dữ liệu Logger Quản lý dữ liệu Logger
Sơ đồ công ty Sơ đồ công ty

Báo cáo tài chính năm 2018 và giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018

19/03/2019 16:26 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 (File tải về) .