Báo cáo tài chính năm 2018 và giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018

19/03/2019 16:26 GMT+7

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Báo cáo tài chính văn phòng công ty năm 2018 đã được kiểm toán (File tải về) .
- Giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 (File tải về) .