Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được vinh danh một trong mười Công ty UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022 - 2023

14/11/2023 09:40 GMT+7

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2023 được tổ chức ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao giải thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch cho 10 công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM và trao giải quản trị công ty tốt năm 2022-2023 cho 10 công ty niêm yết trên HNX.

Theo Báo cáo kết quả chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM tại HNX năm 2022-2023, có 305 công ty quy mô lớn trên thị trường UPCoM tại ngày 01/7/2023 đủ điều kiện tham gia chương trình, chiếm 76,13% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM.
Lãnh đạo HNX cho biết, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng CBTT&MB năm 2022-2023 vẫn bao gồm 72 tiêu chí nhưng có sự điều chỉnh về nội dung cũng như cách đánh giá và thang điểm đánh giá.
Tiêu chí đánh giá được thiết kế dựa trên các quy định về CBTT và quản trị công ty (QTCT) của các công ty quy mô lớn trên thị trường chứng khoán, những thông lệ quốc tế về CBTT và QTCT và Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất.
Năm 2023, chất lượng CBTT&MB của các công ty quy mô lớn trên HNX đạt 61,3%, tăng 2,09% so với điểm trung bình năm 2022 (59,21%).
Kết quả đánh giá năm 2023 tiếp tục khẳng định các công ty quy mô lớn có vốn hóa thị trường và tổng tài sản cao hơn thường có chất lượng CBTT&MB tốt hơn.
 
Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt CBTT&MB năm 2022-2023
 
Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (Mã chứng khoán: NS2) đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh là một trong mười doanh nghiệp đứng đầu công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch tốt nhất kỳ đánh giá năm 2022-2023.
 
 

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư, trong đó công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của NS2 được đánh giá cao về sự minh bạch và kịp thời. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và hướng tới áp dụng các thông lệ quản trị tốt nhất để gia tăng giá trị và nâng cao niềm tin cho các cổ đông và nhà đầu tư.